Web2
Avaleht
Web2
Tegevusest
Web2
Üldist
Web2
Teated
Web2
Loengud
Web2
Lingid
Web2
Kontaktid
Web2
 

Web2 Põhikiri
Web2
Web2 Arengukava

 

Põhikiri

Print Prindi

TALLINNA  KOLMANDA  NOORUSE  RAHVAÜLIKOOLI

PÕHIKIRI

 

1.Üldsätted

1.1. MTÜ Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu (EPÜL)   1992 aastal asutatud Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikool (TKNR) on  EPÜL Koolituskeskus (edaspidi  Kool). Kooli pidaja on EPÜL.

1.2.Kool on täiskasvanute koolitusasutus.

1.3. Kool korraldab vabahariduslikku täienduskoolitust kultuuri ja keelte valdkonnas.

1.4. Kooli asukoht on Eesti Vabariik , Tallinn 10621 Paldiski mnt 36a. Kooli õppetöö toimub kokkuleppeliselt Tallinna Tehnikaülikooli ruumides.

1.5. Kooli asjaajamise keel on eesti keel. Õppekeel on eesti keel.

1.6. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. Kooli raamatupidamine toimub vastavalt Eesti õigusaktidega määratud korrale ja tema eelarve ning arveldamine on lahus EPÜL teiste asutuste  ja liikmete projektidest ja eelarvest.

2.Struktuur.

2.1. Kooli tööd juhivad  direktor ja asedirektor (koolitusjuhid).

2.2. Nõuandva organina on Koolil Nõukogu.

3.Direktori ja asedirektori pädevus ja ülesanded,  määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus.

3.1. Kooli direktori ja asedirektori  pädevus.

3.1.1. Direktor juhib Kooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse , aruandluse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, Kooli  üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.1.2. Asedirektor juhib Kooli direktori äraolekul või volitusel. Asedirektor on õppetöö, aruandluse ja raamatupidamise vahetu korraldaja ning vastutab nende otstarbeka korraldamise ja õigsuse eest.

3.2.Kooli direktori  ja asedirektori ülesanded:

3.2.1. Direktor esindab Kooli ja tegutseb Kooli nimel, teeb Kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

Asedirektor esindab Kooli ja tegutseb Kooli nimel, teeb Kooli eelarve piires tehinguid direktori äraolekul ning tema volitusel ja korraldusel.

3.2.2. Direktor või asedirektor esitavad  Pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate Kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatavad viivituseta Kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalve organi tehtud ettepanekutest.

3.2.3.Direktor esitab põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks Pidajale.

3.2.4.Direktor annab oma pädevuse piires  käskkirju. Direktori äraolekul on õigus käskkirjade andmiseks asedirektoril.

3.2.5.Direktori ja asedirektori määramise ja tagasikutsumise otsustab Pidaja. Direktor ja asedirektor  määratakse tööle kuni neljaks aastaks.

3.2.6. Pidaja võib direktori või asedirektori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor  ja asedirektor võivad tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.

3.2.7. Kooli Nõukogu moodustatakse direktori ettepanekul  neljaks aastaks ja kinnitatakse EPÜL juhatuse poolt. Kooli Nõukogu koosolekud toimuvad 2 korda aastas. Nõukogu otsused ja ettepanekud võetakse vastu lihthäälteenamusega liikmete üldarvust, igal Nõukogu liikmel on üks hääl.

3.2.8. Kooli Nõukogu teeb ettepanekuid Kooli töö ümberkorraldamiseks,  aulaloengute  teemade valikuks, koostöö lepingute sõlmimiseks ja õpilaste osavõtutasu määramiseks.

3.2.8. Kooli Nõukogu on 7 liikmeline ja sinna kuuluvad Kooli direktor, Kooli asedirektor, EPÜL juhatuse , TTÜ rektoraadi , Kooli õpetajate ja õpilaste esindajad .

4.Põhikirja muutmise kord.

4.1.Kooli põhikirja muudatused kinnitab Pidaja.

 

5.Õppekorralduse alused.

5.1. Õppekorralduse aluseks on Kooli Pidaja poolt kinnitatud ning  Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.

5.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

5.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

5.2.2. õpingute alustamise tingimused;

5.2.3. õppekava nimetus;

 5.2.4. õppekeel:

5.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva tööosakaal;

 5.2.6.õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

5.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;

5.2.8.õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

5.2.9. Õppekavas seatud eesmärkide ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

5.3. Õppetööd viiakse läbi kursuste , loengute, seminaride ja töötundide vormis.

6. Õpilase Kooli vastuvõtmise, Koolist väljaarvamise ja Kooli lõpetamise kord.

6.1. Õpilane võetakse Kooli vastu tema avalduse  alusel, millega ta nõustub Kooli põhikirjas toodud õppetingimuste ning korraldusega  ja talle väljastatakse osavõtja kaart.

 6.2. Otsuse kooli vastuvõtmise kohta teeb Kooli direktor või asedirektor.

6.3. Õpilane arvatakse Koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase  poolt  õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel.

6.4. Kooli keelte-õppekavade kohane õpe loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud vähemalt 75% ulatuses vastava õppekava tundides ja täitnud õppekava täies mahus.

6.5. Kooli lõpetamist teatud õppekava osas tõendab  õpilase soovil väljastatav tõend.

7. Õpilaste õigused ja kohustused.

7.1.Õpilasel on õigus:

7.1.1.  valida oma võimetele ja huvidele vastav  koolitus;

7.1.2. nõuda heatasemelist haridust;

7.1.3. saada teavet Kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;

7.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures  sel juhul õppemaksu ei tagastata;

7.2.Õpilane on kohustatud:

7.2.1. järgima Kooli sisekorda  ja Kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;

7.2.2. tasuma õppemaksu sätestatud suuruses ja tähtaegselt;

7.2.3. osalema õppetöös;

7.2.4. täitma Kooli töökorralduse ja ruumide heasoovliku kasutamise nõudeid.

8. Pedagoogide õigused ja kohustused.

8.1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

8.2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

8.3. Pedagoogidel on õigus:

8.3.1. saada Kooli direktorilt või asedirektorilt  teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada  Kooli juhtidele  ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;

8.3.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused;

8.4. Pedagoogidel on kohustus:

8.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

8.4.2.luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel, ning koostööl;

8.4.3. tagada Kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

9.Teiste töötajate õigused ja kohustused.

9.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhted reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord.

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab Kooli Pidaja Kooli juhtkonna ettepanekul vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

10.2. Õppemaksu tasuvad õpilased nende registreerimisel Kooli õppetööst osavõtjateks ja osavõtja kaardi saamisel.

10.3. Õppimine Eesti Vabaharidusliidu poolt rahastatud õpingutel on  Kooli  osavõtjaks registreeritud õpilastel tasuta, muid õppemaksust vabastamisi või soodustusi ei toimu.

11. Kooli tegevuse lõpetamise kord.

11.1. Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras Kooli tegevuse lõpetamise, kui :

11.1.1. Koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;

11.1.2. pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

11.1.3. pidaja on võtnud vastu otsuse et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

11.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud;

11.2. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse  õpilastele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.

 

Käesolev    MTÜ EPÜL Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli põhikiri on  kinnitatud  EPÜL Volikogu koosolekul  30.mail 2012  , protokoll nr 0-2.

 
Web2
Web2